VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 'IMMANUEL' BREDA
ACADEMIESINGEL 26-27 • 4811 AB BREDA • TELEFOON 06 313 04 558

E-BOEK: Studie-editie GODS PLAN MET MENSEN

Speciale uitgave:
Alle boeken over Gods plan met mensen bij elkaar in één digitale Studie-editie.
Met mogelijkheden om naar elk gewenst trefwoord en iedere bijbeltekst te zoeken.
 
Een stimulans voor persoonlijke bijbelstudie!
 
Auteur: Cees Visser
Uitgave: PHOS uitgeverij
ISBN: 978-90-808736-6-7
NUR: 707
Formaat: ePub (met watermerk)
 
Prijs: € 35,00
Tips voor aanschaf en gebruik: klik hier.
 
INHOUDSOPGAVE
 
DEEL 1 – De schepping van de mens
 
Hoofdstuk 1.1 – In den beginne
1.1.1 - Gods plan
1.1.2 - God gaat scheppen
1.1.3 - God schept de engelen
1.1.4 - Cherubs en serafs
1.1.5 - God schept de aarde
1.1.6 - God maakt de aarde gereed
1.1.7 - God schept leven
 
Hoofdstuk 1.2 – God schept de mens
1.2.1 - Laten wij mensen maken
1.2.2 - De mens
1.2.3 - De innerlijke mens
1.2.4 - Naar Gods beeld
 
Hoofdstuk 1.3 – Leven in twee werelden
1.3.1 - Gods bedoeling
1.3.2 - Het ware horen
1.3.3 - Verlichte ogen
1.3.4 - Spreken
 
Hoofdstuk 1.4 – Innerlijke vermogens
1.4.1 - Denken
1.4.2 - Verstand
1.4.3 - Gevoel
1.4.4 - Geweten
1.4.5 - Bewustzijn
 
Hoofdstuk 1.5 – Sturende vermogens
1.5.1 - Geloven
1.5.2 - Hopen
1.5.3 - Willen
1.5.4 - Liefhebben
 
Hoofdstuk 1.6 – Innerlijke gesteldheid
1.6.1 - Bijbels begrip
1.6.2 - Gezindheid
1.6.3 - Gerichtheid
1.6.4 - Motivatie
 
Hoofdstuk 1.7 – Het eerste mensenpaar
1.7.1 - Hof van Eden
1.7.2 - De zegen van God
 
Hoofdstuk 1.8 – De bouw van de gemeente
1.8.1 - Gods plan gaat door
1.8.2 - De plaatselijke gemeente
1.8.3 - De gemeente, een welsluitend geheel
1.8.4 - De gemeente, een licht in de wereld
1.8.5 - Evangelisatie en zending vanuit de gemeente
 
DEEL 2 – De strijd tussen licht en duisternis
 
Hoofdstuk 2.1 – Het ontstaan van het rijk der duisternis
2.1.1 - Inleiding
2.1.2 - De val van Lucifer
2.1.3 - Het rijk der duisternis ontstaat
2.1.4 - Nieuwe situaties in de hemel
2.1.5 - Dodenrijk en hel
 
Hoofdstuk 2.2 – De zondeval
2.2.1 - Voor de mens een taak erbij
2.2.2 - De eerste aanval op de mens
2.2.3 - De eerste zonde van de mens
2.2.4 - Het wezen van de zonde
2.2.5 - De gevolgen van de zonde
 
Hoofdstuk 2.3 – God zoekt de mens op
2.3.1 - God houdt vast aan zijn plan met mensen
2.3.2 - In de avondkoelte
2.3.3 - God spreekt de mens aan
2.3.4 - God wijst de weg
2.3.5 - Door de dood heen
2.3.6 - God bekleedt de mens
2.3.7 - Uit de hof van Eden
 
Hoofdstuk 2.4 – De voortijd
2.4.1 - Veranderingen in hemel en op aarde
2.4.2 - Kaïn en Abel
2.4.3 - Positieve en negatieve processen
2.4.4 - God roept Noach
 
Hoofdstuk 2.5 – De zondvloed
2.5.1 - Gebeurtenissen op aarde
2.5.2 - Processen in de hemel
2.5.3 - Gevolgen in hemel en op aarde
 
Hoofdstuk 2.6 – De wereld na de zondvloed
2.6.1 - Een nieuw begin
2.6.2 - Begin van afgoderij
2.6.3 - De toren van Babel
2.6.4 - Hemelse macht over boze geesten
 
Hoofdstuk 2.7 – Geheimenissen onthuld
2.7.1 - Nieuwe mogelijkheden
2.7.2 - Belial: zijn naam en zijn wezen
2.7.3 - Belial openbaart zich
2.7.4 - De gemeente overwint Belial
 
DEEL 3 – De komst van Jezus Christus
 
Hoofdstuk 3.1 – De oorsprong van de Christus
3.1.1 - Inleiding
3.1.2 - De Gezalfde
3.1.3 - Jezus is de Messias en Christus
3.1.4 - Jezus is de laatste Adam
 
Hoofdstuk 3.2 – Profetieën over de Christus
3.2.1 - Heilsbeloften van God
3.2.2 - Het begin van Jezus’ leven en werk
3.2.3 - Het karakter van Jezus
3.2.4 - Jezus’ woorden en werken
3.2.5 - Jezus’ lijden
3.2.6 - Jezus aan het kruis
3.2.7 - Jezus’ opstanding en hemelvaart
 
Hoofdstuk 3.3 – Jezus’ geboorte en jeugd
3.3.1 - God kondigt de geboorte van Jezus aan
3.3.2 - God geeft duidelijkheid over Jezus’ geboorte
3.3.3 - Jezus wordt geboren
3.3.4 - Jezus’ jeugd
3.3.5 - Jezus wordt volwassen
 
Hoofdstuk 3.4 – Jezus begint aan zijn bediening
3.4.1 - Jezus is gereed en bereid
3.4.2 - Jezus wordt gedoopt in water
3.4.3 - Jezus wordt gedoopt in heilige Geest
3.4.4 - Jezus in de woestijn
 
Hoofdstuk 3.5 – Jezus voert zijn bediening uit
3.5.1 - Chronologisch overzicht
3.5.2 - Van de Jordaan tot het eerste Paasfeest
3.5.3 - Van het eerste tot het tweede Paasfeest
3.5.4 - Van het tweede tot het derde Paasfeest
3.5.5 - Van het derde Paasfeest tot het Loofhuttenfeest
3.5.6 - Van het Loofhuttenfeest tot de intocht in Jeruzalem
3.5.7 - Van de intocht in Jeruzalem tot en met Golgota
3.5.8 - Van de opstanding tot de hemelvaart
 
Hoofdstuk 3.6 – Werken met het evangelie van Jezus Christus
3.6.1 - Leven naar Gods bedoeling
3.6.2 - Bekering, geloof en wedergeboorte
3.6.3 - Vergeving en verzoening
3.6.4 - Verlossing en bevrijding
3.6.5 - Doop in water en heilige Geest
3.6.6 - Strijden
3.6.7 - Lijden
 
Hoofdstuk 3.7 – Gelijkvormig worden aan Jezus Christus
3.7.1 - Wees heilig
3.7.2 - Heilig in hart, huis en hemel
3.7.3 - Gericht op het volkomene
3.7.4 - Jezus komt openbaar
 
DEEL 4 – Het werk van Jezus Christus
 
Hoofdstuk 4.1 – De namen van Jezus
4.1.1 - De naam ‘Jezus’
4.1.2 - Jezus is de Christus
4.1.3 - Jezus is Heer
4.1.4 - Jezus is de Zoon van God
4.1.5 - Jezus is de Zoon des mensen
4.1.6 - Jezus is het Lam van God
 
Hoofdstuk 4.2 – Jezus werkt aan de vorming van zijn gemeente
4.2.1 - Jezus werkt door de Geest
4.2.2 - Jezus bouwt zijn gemeente
4.2.3 - Jezus ontwikkelt banden en pezen in zijn gemeente
4.2.4 - De band van liefde
4.2.5 - De band van gezag
4.2.6 - De band van vrede
 
Hoofdstuk 4.3 – Jezus geeft gaven aan zijn gemeente
4.3.1 - Geestelijke gaven zijn mensspecifiek
4.3.2 - Verband met plaats en werk in de gemeente
4.3.3 - Het spreken in tongen
4.3.4 - Als gave gaan functioneren in de gemeente
4.3.5 - Door de Geest spreken in de gemeente
4.3.6 - Door de Geest werken in de gemeente
 
Hoofdstuk 4.4 – Jezus geeft leiding aan zijn gemeente
4.4.1 - Oudsten en opzieners
4.4.2 - Voorgangers
4.4.3 - Diakenen en apostelen
 
Hoofdstuk 4.5 – Jezus bewerkt de vrucht van de Geest in zijn gemeente
4.5.1 - Leven door de Geest
4.5.2 - Zaaien en oogsten op de akker van je leven
4.5.3 - Groeien naar geestelijke volwassenheid
4.5.4 - De (open)baring van de vrucht
 
DEEL 5 – Openbaring van Jezus Christus
 
Hoofdstuk 5.1 – Jezus openbaart Zich aan zijn gemeente
5.1.1 - De boekrol
5.1.2 - Overzicht
 
Hoofdstuk 5.2 – Jezus opent de boekrol
5.2.1 - Het eerste zegel gaat open
5.2.2 - Het tweede zegel gaat open
5.2.3 - Het derde zegel gaat open
5.2.4 - Het vierde zegel gaat open
 
Hoofdstuk 5.3 – Jezus werkt in hemel en op aarde
5.3.1 - Het vijfde zegel gaat open
5.3.2 - Uniek stukje openbaring
 
Hoofdstuk 5.4 – Jezus bereidt zijn gemeente toe
5.4.1 - Het zesde zegel gaat open
5.4.2 - De verzegeling
5.4.3 - Verlichting te midden van verduistering
5.4.4 - Trek uit Babel
5.4.5 - Omgeven door engelen
5.4.6 - Voor Gods troon
5.4.7 - Volg het Lam
 
Hoofdstuk 5.5 – Jezus opent het zevende zegel
5.5.1 - Het half uur stilte
5.5.2 - De eerste bazuin
5.5.3 - De tweede bazuin
5.5.4 - De derde bazuin
5.5.5 - De vierde bazuin
5.5.6 - De vijfde bazuin
5.5.7 - De zesde bazuin
5.5.8 - Ontmoeting met Jezus
5.5.9 - De twee getuigen
5.5.10 - De val van Babylon
5.5.11 - Overwinning op de dood
 
Hoofdstuk 5.6 – Jezus komt terug
5.6.1 - De zevende bazuin
5.6.2 - Het derde wee
5.6.3 - Offerschalen en plagen
5.6.4 - Harmagedon
 
Hoofdstuk 5.7 – Jezus regeert
5.7.1 - Het duizendjarig vrederijk
5.7.2 - Satan wordt losgelaten
5.7.3 - Het laatste oordeel
5.7.4 - De voleinding
 
APPENDIX
Bijlage 1 - Dopen in de naam van Jezus
Bijlage 2 - Een aantal bijbelteksten nader toegelicht
Bijlage 3 - Openbaring in vogelvlucht